תנאי שימוש במוצרי החברה (Terms and Conditions)

כללי

התנאים וההגבלות אשר מפורטים להלן, הינם מחייבים מבחינה משפטית לגבי כל מי שעושה שימוש במוצרים (זרעים ומוצרים אחרים) אשר נמכרו או סופקו בכל דרך שהיא על ידי החברה או על ידי כל גורם אחר מטעמה.
הסכמה לתנאים ושינוי התנאים
השימוש במוצרי החברה מהווה אישור להסכמתך לתנאים והגבלות אלה, בשלמותם וללא כל תנאי. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו, נא הימנע מלהשתמש במוצרי החברה. החברה עשויה לעדכן תנאים אלה מבלי לתת על כך כל הודעה. אנא הקפד לחזור ולקרוא דף זה בכל פעם שאתה מבקר באתר האינטרנט שלנו. השימוש באתר אינטרנט זה לאחר כל שינוי בתנאיו מהווה אישור לכך שאתה מסכים לתנאים המעודכנים. הגרסה הנוכחית של תנאים אלה היא מתאריך 4 באוגוסט 2014.

ההגבלות החלות על השימוש במוצרים

השימוש בזרעים ובזנים של חברת הזרע סידס בע”מ (“החברה”) ייעשה בכפוף לתנאים ולהגבלות אשר מפורטים להלן:
מחירם הרגיל של הזרעים משקף את התנאים אשר מפורטים להלן. בעצם פתיחת האריזה של הזרעים או בעצם השימוש בזרעים של החברה אתה מאשר הסכמתך לתנאים אלה במלואם. אם אינך מסכים לתנאי מסוים או במקרה שאינך מבין את אחד התנאים, עליך להחזיר את האריזה, מבלי לפתוח אותה, בתוך 21 יום, כתנאי לקבלת החזר מלא של התמורה ששילמת עבור הזרעים.
הזרעים יוצרו בהתאם לסטנדרטים הגבוהים של החברה. עם זאת, הביטוי של הזרעים ושל הזנים תלוי במספר רב של גורמים (למשל תנאי סביבה וגידול, ניהול הגידולים, אחסון, פגמים שלא אותרו) ואין ערובה לתוצאות מסוימות. בהתאם, מחיר הזרעים מהווה חלק מזערי מפוטנציאל ההכנסות מגידול מוצלח.
הנך מסכים כי

  • הקונה / המשתמש בזרעים ייהנה ממלוא פוטנציאל ההכנסות אך יישא גם במלוא הסיכון הכרוך בשימוש בזרעים אלה ובגידולם. אם בכוונת המשתמש לעשות בזרעים שימוש מסחרי עליו לרכוש ביטוח נגד תוצאות בלתי מספקות.
  • למעט לגבי נתונים שחוק הזרעים מחייב לציינם ושהודפסו על גבי האריזה (נתונים אשר הינם סטטיסטיים בלבד, הנוגעים לזרעים בעת מכירתם ולא בהכרח לאחר מכן) ובכפוף להקלות הקבועות בדין, הזרעים נמכרים כמות שהם (AS IS), ללא כל הבטחה או מצג מצד החברה, מילולי, בכתב או אחרת והחברה לא תישא באחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, לרבות בקשר עם יעוץ אגרוטכני, בקשר להיותם של הזרעים חופשיים ממחלות וממוטציות גנטיות (GMO) ובקשר עם התאמת הזרעים למטרה או שימוש כלשהם, מסחריים או אחרים.
  • אחריות החברה מוגבלת בכל מקרה למחיר ששולם עבור הזרעים. בשום מקרה לא יהיו החברה או הפועל מטעמה אחראים לנזקים ו/או הוצאות ישירים, עקיפים, תוצאתיים או עונשיים, מכל עילה שבדין.
  • תלונות תימסרנה בכתב בלבד, בצירוף האריזה בה , ותדווחנה מיידית כדי לאפשר בדיקת הגידול, האריזה והזרעים ע”י נציגי החברה ומי מטעמה. אי-קיום האמור יפגע במהימנות טענות שבדיקתן לא התאפשרה בזמן אמת.
  • הזרעים מיועדים לגידול יחיד. ריבוי וגידול חוזר, שמירת חומרים ממוצר שנקצר לצורך ייצור או לשימוש אחר אסורים באיסור מוחלט וכן אסורים כל שימוש בזרעים לטיפוח ולהכלאה וכן כל ביצוע שינוי אחר בזרעים.
  • עליך למסור הודעה זו בכתב לכל המקבל זרעים אלה ממך ולכל המשתמש בהם ו/או בשתילים שיוצרו מהם. באי-קיום האמור תהיה אחראי לשפות ולפצות את החברה והפועל מטעמה כנגד כל דרישה ו/או תביעה של מקבל/משתמש כאמור.
  • מחיר הזרעים נקבע בהסתמך על הגבלת האחריות שלעיל. גבול אחריות אחר ומחיר תואם יוסכמו בכתב בלבד.
  • כל אחד מהתנאים דלעיל ייאכף כלשונו במידה המרבית האפשרית על פי הדין.

השימוש בלשון זכר נועד לשם הנוחות בלבד אך האמור מתייחס לשני המינים באופן שווה.