תנאי שימוש

תנאים כלליים

• השימוש בלשון זכר נועד לשם הנוחות בלבד אך האמור מתייחס לשני המינים באופן שווה.

ברוך הבא לאתר האינטרנט שלנו. אנא קרא את התנאים שלהלן בשלמותם.
אתר האינטרנט של חברת הזרע ג'נטיקס נועד להציג מידע כללי וראשוני בלבד, ואין להסתמך עליו לצרכים מסחריים ואחרים.
אנא הימנע מקבלת החלטות בהתבסס על המידע או על הנתונים אשר נכללים באתר זה, מכיוון שהם עשויים להיות לא מדויקים ו/או לא מלאים ו/או לא עדכניים ו/או בלתי ישימים. נא קרא את ההסתייגויות וההגבלות החשובות שלהלן, אשר חלות על התכנים המוצגים, וכן על השימוש במוצרי הזרע ג'נטיקס.
התנאים וההגבלות אשר מפורטים להלן, הינם מחייבים מבחינה משפטית לגבי כל מי שמשתמש באתר אינטרנט זה ולגבי כל מי שעושה שימוש במוצרים (זרעים ומוצרים אחרים) אשר נמכרו או סופקו בכל דרך אחרת על ידי הזרע ג'נטיקס או על ידי כל גורם אחר מטעמה
הסכמה לתנאים ושינוי התנאים
השימוש באתר אינטרנט זה ו/או במוצרים של הזרע ג'נטיקס ("הזרע") מהווה אישור להסכמתך לתנאים והגבלות אלה, בשלמותם וללא כל תנאי. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו, נא הימנע מלהשתמש באתר ובמוצרים של הזרע. הזרע עשויה לעדכן תנאים אלה מבלי לתת על כך כל הודעה. אנא הקפד לחזור ולקרוא דף זה בכל פעם שאתה מבקר באתר האינטרנט שלנו. השימוש באתר אינטרנט זה לאחר כל שינוי בתנאיו מהווה אישור לכך שאתה מסכים לתנאים המעודכנים. הגרסה הנוכחית של תנאים אלה היא מתאריך 16 במארס 2006.
התוכן מוגן בזכויות יוצרים
כל התכנים אשר מופיעים באתר אינטרנט זה (בין אם מופיעים כטקסט, תמונות, גרפיקה, סמלילים או בכל צורה אחרת) הם חומרים קנייניים אשר כפופים לזכויות יוצרים על פי הדינים והאמנות החלים. כל שמות המוצרים וכל הסיסמאות הם סימני מסחר של הזרע (או של כל צד אשר קשור אליה) אפילו כאשר לא מופיע לצידם הסימן TM. עליך לצאת תמיד מנוקדת הנחה כי כל שימוש שתעשה בתוכן אשר מופיע באתר אינטרנט זה יהווה הפרה של זכות אשר שייכת להזרע ו/או לצד שלישי, ועלול לגרור תביעה פלילית ו/או אזרחית נגדך. אין להוריד כל תוכן מאתר האינטרנט, וכן אין להציג, להעתיק, לשנות, לתרגם, לשדר או לעשות שימוש אחר, או לנצל בדרכים אחרות ולמטרה כלשהי, את התכנים אשר מוצגים באתר זה, אלא אם קיבלת אישור מראש ובכתב לעשות כן מאת היועץ המשפטי של הזרע. גם במקרה שניתנה הסכמה כזו, אזי השימוש המורשה הינו אך ורק למטרות פרטיות ולא מסחריות, ואילו כל ההגבלות האחרות אשר מתוארות לעיל ובדינים החלים ימשיכו לחול, זאת אלא אם צוין מפורשות בהסכמת היועמ"ש כי היא גוברת על סעיף זה.

לא ניתנת אחריות על מידע בקשר למוצרים

המידע אשר נכלל באתר אינטרנט זה, בכל צורה, מציג את התוצאות הממוצעות של מחקר אשר בוצע בעבר ואת התצפיות אשר בוצעו על ידי הזרע או עבורה, על זנים שגודלו בתנאים אופטימליים. המראה, התכונות (לרבות רמות התנגדות ורמות סיבולת) והמאפיינים של יבול בפועל, וכן ההבדלים בביצועי הזנים במקרה מסוים ו/או על פני זמן, עשויים להיות שונים במידה רבה מהתכונות, המאפיינים והביצועים כפי שהם מוצגים באתר אינטרנט זה, זאת בשל מספר רב של גורמים, כגון תנאי סביבה (קבועים או משתנים), שיטות גידול, שינויים ופיתוחים גנטיים, פגמים שלא אותרו, תופעות בלתי מוסברות ועוד. זנים בעלי "התנגדות" או "סבילות" אינם זנים חסינים, ויתר על כן, בשל סיבות שונות, ההתנגדות או הסבילות עשויים להיחלש או להעלם, ועלול להיגרם אובדן – בכל רמה שהיא – ליבול. מובהר בזאת כי חברת הזרע שוללת כל מצג או התחייבות בנוגע לזנים, לביצועים בפועל או ליבולים. בפרט, הזרע אינה נושאת אחריות כלשהיא להתאמת המוצרים לשימוש או מטרה מסחריים ואחרים. אין לפרש אזכור של זמני זריעה, התאמה לתנאים אקלים וכדומה כייעוץ או המלצה, אלא כמידע כללי בלבד, אשר על המשתמש לאמת אותו באופן עצמאי וללא קשר להזרע, באזור
, בשנה ובעונה הנבחרים. תמונות ותרשימים נועדו להמחשה והדגמה בלבד ואינם מציגים את המוצרים כמות שהם. עליך לקרוא את הגבלות האחריות החלות לפני השימוש במוצרים של הזרע; הגבלות אלה מופיעות להלן, על אריזות הזרעים ובחומרים מודפסים.

ההגבלות החלות על השימוש במוצרים

השימוש בזרעים ובזנים של הזרע ייעשה בכפוף לתנאים ולהגבלות אשר מפורטים להלן:
מחירם הרגיל של הזרעים משקף את התנאים אשר מפורטים להלן. בעצם פתיחת האריזה של הזרעים, או בעצם השימוש בזרעים של הזרע, אתה מאשר הסכמתך לתנאים אלה במלואם. אם אינך מסכים לתנאי מסוים, או במקרה שאינך מבין את אחד התנאים, עליך להחזיר את האריזה, מבלי לפתוח אותה, בתוך 21 יום, כתנאי לקבלת החזר מלא של התמורה ששילמת עבור הזרעים.
הזרעים יוצרו בהתאם לסטנדרטים הגבוהים של הזרע. עם זאת, הביטוי של הזרעים ושל הזנים תלוי במספר רב של גורמים (למשל תנאי סביבה וגידול, ניהול הגידולים, אחסון, פגמים שלא אותרו) ואין ערובה לתוצאות מסוימות; בהתאםמחיר הזרעים מהווה חלק מזערי מפוטנציאל ההכנסות מגידול מוצלח.

הנך מסכים כי

הקונה / המשתמש בזרעים ייהנה ממלוא פוטנציאל ההכנסות אך ישא גם במלוא הסיכוןהכרוך בשימוש בזרעים אלה ובגידולם. אם בכוונת המשתמש לעשות בזרעים שימוש מסחרי עליו לרכוש ביטוח נגד תוצאות בלתי מספקות.
למעט לגבי נתונים שחוק הזרעים מחייב לציינם ושהודפסו על גבי האריזה (נתונים הנוגעים לזרעים בעת מכירתם ולא בהכרח לאחר מכן אשר הינם נתונים סטטיסטיים בלבד) ובכפוף להקלות הקבועות בדין, הזרעים נמכרים כמות שהם, ללא כל הבטחה או מצג מצד החברה, מילולי, בכתב או אחרת והחברה לא תשא באחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, לרבות בקשר עם יעוץ טכני, בקשר להיותם של הזרעים חופשיים ממחלות ומהנדסה גנטית (GMO) ובקשר עם התאמת הזרעים למטרה או שימוש מסחריים או אחרים.
אחריות החברה מוגבלת בכל מקרה למחיר ששולם בגין הזרעים. בשום מקרה לא יהיו החברה או הפועל מטעמה אחראים לנזקים ו/או הוצאות ישירים, עקיפים, תוצאתיים או עונשיים, מכל עילה שבדין.

תלונות תימסרנה בכתב בלבד, בצירוף אריזה זו, ותדווחנה מיידית כדי לאפשר בדיקת הגידול, האריזה והזרעים ע"י נציגי החברה. אי-קיום האמור יפגע במהימנות טענות שבדיקתן לא התאפשרה בזמן אמת. הזרעים מיועדים לגידול יחיד. ריבוי וגידול חוזר, שמירת חומרים ממוצר שנקצר לצורך ייצור או לשימוש אחר אסורה באיסור מוחלט וכן אסורים כל שימוש בזרעים לטיפוח ולהכלאה וכן כל ביצוע שינוי אחר בזרעים.
עליך למסור הודעה זו בכתב לכל המקבל זרעים אלה ממך ולכל המשתמש בהם ו/או בשתילים שיוצרו מהם. באי-קיום האמור תהיה אחראי לשפות ולפצות את החברה והפועל מטעמה כנגד כל דרישה ו/או תביעה של מקבל/משתמש כאמור.
מחיר הזרעים נקבע בהסתמך על הגבלת האחריות שלעיל. גבול אחריות אחר ומחיר תואם יוסכמו בכתב בלבד.
כל אחד מהתנאים דלעיל ייאכף כלשונו במידה המירבית האפשרית על פי הדין.

באתר האינטרנט לא מוצע דבר למכירה

באתר אינטרנט זה, או באמצעותו, לא מוצע דבר למכירה. אתר אינטרנט זה יכול בין השאר להתייחס לפריטים שאינם זמינים ו/או אינם רשומים ו/או אינם מתאימים ו/או אינם מותרים לשימוש בארצך. למידע בעניינים אלה ובעניינים דומים אחרים נא פנה בכתב בלבד למנהל מחלקת המכירות של הזרע.

השימוש והגישה לאתר הסיכון על המשתמש

הנך נושא במלוא הסיכון הכרוך בגישה לאתר אינטרנט זה ובשימוש בתכנים אשר מופיעים בו . הזרע אינה נושאת באחריות כלשהיא, לרבות בנוגע להתאמה למטרה או שימוש מסחריים ואחרים, זכות קניין, אי הפרת זכויות יוצרים, זמינות ו/או בטיחות הגישה לאתר אינטרנט זה. בפרט, הזרע לא תישא באחריות לכל נזק אשר יגרם למחשבו/או לציוד שלך, בין בשל וירוסים אלקטרוניים ורכיבים מזיקים אחרים, ובין מכל סיבה אחרת. הנך מסכים לכך שהזרע וכל אדם או גוף אחרים אשר קשורים אליה, לא יישאו באחריות כלשהי כלפיך, או בחובת שיפוי בקשר לשימוש שלך באתר אינטרנט זה. הנך מוותר ומוחל בזאת, באופן בלתי חוזר, על כל תביעה אשר עשויה להיות לך נגד הזרע או נגד כל אדם או גוף אחרים אשר קשורים אליה (על יסוד עילה חוזית, עילת הרשלנות או על יסוד כל עילה אחרת) בגין כל נזק ו/או אובדן שעשויים להגרם לך בקשר לשימוש שתעשה באתר אינטרנט זה.

הגבלות על פי דינים מסוימים

יתכן כי הדין המקומי החל עליך אינו מאפשר לקבוע סייגים ומגבלות לאחריות או כאלה שנועדו לצמצם או לבטל את האחריות של הזרע לנזקים עקיפים או תוצאתיים. במקרה מעין זה, יתכן שחלק מהחריגים והסייגים אשר פורטו לעיל לא יחולו עליך. אולם, בשום מקרה האחריות הכוללת של הזרע לנזקים ולאובדנים אשר יגרמו לך, או בשל כל עילת תביעה אשר עשויה לצמוח לך, לא תעלה על הסכום הישיר ששילמת, אם בכלל, לצורך הגישה לאתר אינטרנט זה או עבור רכישה של מוצר מסוים של הזרע הגבוה מביניהם, תוך הסתמכות (מלאה או חלקית) על תוכן מסוים אשר מוצג באתר אינטרנט זה..

שיפוי

אתה מסכים להיות אחראי באופן אישי להתנהגותך בקשר לאתר זה ו/או בקשר לכל תוכן אשר מתפרסם בו. כמו כן אתה מסכים לשפות את הזרע וכל אדם או גוף אשר קשורים אליה, כנגד כל פגיעה ו/או נזק, עלות, הוצאה או אחריות מכל סוג (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) שישאו בהם בקשר לתביעה או תלונה של צד שלישי אשר כולה או חלקה מבוססת על השימוש שלך באתר אינטרנט זה או בתוכן המופיע בו.

קישורים ושינויים בתוכן

חל איסור מוחלט לעשות קישורים לאתר זה אם לא ניתנה לכך הסכמה מראש ובכתב של הזרע. במקרה שניתנה הסכמה כזו, אזי אם לא נאמר בהסכמה מפורשות כי היא גוברת על סעיף זה, אזי ההסכמה ניתנת לביטול בכל זמן, ובכל מקרה היא מוגבלת ליצירת קישור לעמוד הבית של אתר אינטרנט זה בלבד. קישורים אשר מופיעים באתר אינטרנט זה, נכללו בו על דרך של מחווה בלבד. הזרע אינה מקדמת או ממליצה על אתרים או תכנים אשר מקושרים לאתר אינטרנט זה ואינה אחראית על אתרים או תכנים אלה בשום צורה. הזרע רשאית לשנות את התכנים באתר האינטרנט שלה או למחוק תכנים מן האתר, על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.

מידע שנשלח על ידי משתמשים

בכל תקשורת, חומר, נתונים, עצה או תוכן אחר שתשלח אלינו באמצעות אתר אינטרנט זה, בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת אנו ננהג כבחומר לא קנייני, לא סודי, אשר הועמד לרשותנו, באופן חופשי, לכל שימוש או ניצול (לרבות בין השאר, לפרסום ושימוש מסחרי), וזאת אף אם תציין באופן חד צדדי אחרת.

הצהרות צופות פני עתיד

יתכן כי באתר אינטרנט זה מופיעות הצהרות אשר צופות פני עתיד. הצהרות אלה הן בגדר תחזיות בלבד, אשר מתייחסות לאירועים שעשויים להתרחש או שלא להתרחש בעתיד. קיימים גורמי סיכון רבים, גורמי אי ודאות והתפתחויות לא ידועות ובלתי צפויות אשר עשויות לגרום לכך שהתחזיות הנכללות בהצהרות הנ"ל לא תתגשמנה כלל. עליך להימנע מלהסתמך על הצהרות אשר צופות פני עתיד

אי תוקף של תנאים

אם ימצא כי הוראה כלשהי אשר נכללת בתנאים אלה אינה ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תוחלף בהוראה חדשה המשמרת עד כמה שאפשר את התועלת שמצאה ביטויה באותה הוראה. בכל מקרה, שאר התנאים ייוותרו ללא שינוי.

תנאים אלה הם בעלי תוקף עליון

אנו מפנים את תשומת לבך לכך שלא תוכל לראות בדברים, הצהרה או התנהגות כלשהם, של הזרע, או של מי שפועל מטעמה כאילו הם גורעים מהתוקף או מחלישים את התוצאה של כל דבר אשר נאמר בתנאים אלה, בין אם ההצהרה, הדברים או ההתנהגות מפורשים או מכללא, בכתב או בעל פה, אלא אם הזרע תזכיר תנאים אלה, באופן מפורש ובכתב, ותודיע לך בכתב על איזה מהם היא מוותרת או אלה מהם נדחים מפני הכתב האמור, באיזו מידה ובאיזה היקף.

אי ויתור

הזרע לא תחשב כמי שויתרה על כל זכות או סעד כלשהם בשל כל התנהגות, מחדל, עיכוב או הצהרה; לויתור יהיה תוקף רק אם הויתור ייעשה במפורש ובכתב על ידי הזרע, ואם הויתור ייחתם כדין על ידי מורשי החתימה שלה. הסכמת הזרע לסטייה או ויתור על תנאי במקרה מסויים לא תשמש תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

הדין החל וסמכות שיפוט ייחודית

תנאים אלה יפורשו לאורו של הדין הישראלי. אתה והזרע מסכימים כי כל מחלוקת בקשר לשימוש באתר אינטרנט זה או לתכנים אשר מופיעים באתר אינטרנט זה, וכן בקשר לכל תביעה או הליך אשר מתייחסים, או מצטטים, כל תוכן אשר מופיע באתר זה, יהיו כפופים לסמכות שיפוט ייחודית של בתי המשפט בתל אביב יפו..